Prüfungen Instruktoren am 5. – 6. Mai 2018

15. Juli 2018


Herzliche Gratulationen zu den bestandenen Prüfungen:

Instruktor III (Biu Tze Form)

Marco Piovera
Thomas Büttiker

 

Instruktor II (Cham Kiu Form)

Stephan Fuchs
Marcel Meyer
André Bieler

 

Instruktor I (Siu Lim Tao Form)

Goran Vukelic
Christian Infanger